17.11.2007

Paa lapset asialle...Hallitusohjelmasta - tai VanhanenNaisten ja miesten välisen tasa-arvon parantaminen

Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa.
Hallitus sitoutuu kokonaisuudessaan edistämään tasa-arvoa määrätietoisesti kaikessa
päätöksenteossa. Miehillä ja naisilla on oltava yhtäläiset edellytykset kaikilla
elämänalueilla.

Hallituksen tavoitteena on naisten ja miesten välisten palkkaerojen selkeä kaventaminen
tällä vaalikaudella. Hallitus sitoutuu kolmikantaiseen samapalkkaisuusohjelmaan,
jonka toimenpidekokonaisuus toteutetaan vaalikauden aikana. Ohjelman
toteuttamiselle turvataan riittävät resurssit.Hallitus edistää suunnitelmallisesti naisten urakehitystä ja naisjohtajuutta sekä
julkisella että yksityisellä sektorilla. Hallitus edesauttaa toimia, joilla vähennetään työmarkkinoiden jakautumista sukupuolen mukaan. Työn ja perhe-elämän
yhteensovittamista edistetään kaikessa päätöksenteossa, ja miehiä kannustetaan
perhevapaiden pitämiseen.
Hallitus varmistaa, että sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan lainvalmistelussa,
talousarvioprosessissa sekä muissa merkittävissä hankkeissa jo toiminnan alkuvaiheissa.
Ministeriöissä järjestetään koulutusta asian edistämiseksi. Tasa-arvotietoisuutta
lisätään peruskouluissa ja opettajankoulutukseen ja lastentarhanopettajien
koulutukseen sisällytetään sukupuolitietoista opetusta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa
ja terveyserojen kaventamistyössä kiinnitetään huomiota myös sukupuolinäkökulmaan.

Tasa-arvotyötä toteuttavien viranomaisten ja naisjärjestöjen
toiminnan edellytyksiä ja resursseja vahvistetaan.
Hallitus antaa vaalikauden aikana eduskunnalle selonteon naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta.
Hallitus tukee osaltaan työmarkkinajärjestöjen keskinäisiä toimia sukupuolten
tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämiseksi.


Hallitus on valmis tukemaan korotetulla valtionosuudella sellaista kuntasektorille
syntyvää palkkaratkaisua, joka edistää naisvaltaisten alojen palkkojen kilpailukykyä
.

Korotetun valtionosuuden suuruus riippuu siitä, kuinka selkeästi kuntasektorilla
tehtävää palkkaratkaisua onnistutaan kohdentamaan koulutetuille, naisvaltaisille
aloille, joiden palkkaus ei vastaa työn vaativuutta.
(suomeksi: " Ellei virkatalon etu toisin vaadi.") [Täällä pohjan tähden alla]

Ei kommentteja: