29.3.2008

Mystiikasta


"Myös mystiikalla on omat kognitiiviset ennakkoehtonsa. On oletettava minä tai minättömyys, Jumala tai jumaluus, kaikkeus." - kirjoittaa Ma-Riikka blogissaan
Kirjoituksessaan Ma-Riikka viittaa myös suufilaisuuteen:

"Professori Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan ibn Arabi käytti eri uskonnoista prismavertausta. Kun yksi väritön valo osuu prismaan se heijastaa useita eri värisiä valoja, josta muodostuu koko sateenkaaren kirjo erilaisia värejä. Ennen prisman läpi kulkemista eri värit ovat yhtä ja samaa valoa. Jumala on kirkas valo, joka ilmenee eri uskonnoissa prisman värien tavoin erilaisena. Kaikki uskonnot ovat ibn Arabille kuvia samasta todellisuudesta ja ne voivat pitää paikkansa samaan aikaan. Ibn Arabin käsitys uskontojen välisestä suhteesta, tiivistyy hyvin seuraavassa runossa, jonka hän on kirjoittanut:"

»Minun sydämeni on tullut kykeneväksi ottamaan vastaan kaikki muodot: se on vihreä niitty Gaselleille, luostari kristityille munkeille, temppeli epäjumalankuville, Kaaba pyhiinvaeltajille, Tooran taulut, ja Koraanin Kirja. Minä seuraan rakkauden uskontoa ja mihin tahansa rakkauden karavaani minut kuljettaa, se on minun uskontoni ja uskoni.»

25.3.2008

USKO 2008


Tämä kirjoitus on tiivistelmän tiivistelmä Jaakko Hämeen-Anttilan teoksesta "USKO" ja pyrkii täydentämään aiemmin tässä blogissani esittämääni yritelmää. Toisekseen siihen on innoittaneet monet bloggaajat kuten "Paahtoleipä" kirjoituksineen, mutta ehkä ykkös-sijan lunastaa "Ruukinmatruuna" kirjoituksellaan "Miksi en ole kristitty".

Omana jälkikirjoituksenani (jo etukäteen) totean kirjan useasti luettuani jääväni vieläkin - avartavasta lukukokemuksesta huolimatta - kysymään: Miksi olettaa Jumala? (Toisaalta ajattelen vastauksenkin jo ymmärtäneeni)"USKO"

Ihmisellä on koko historiallisen ajan ollut uskonnollisia käsityksiä. Näistä todistavat arkeologiset löydöt jo ajalta ennen kirjoitustaidon keksimistä, kuten vainajien hautaaminen, uskonnollisiksi tulkittavat kuvat ja veistokset. Uskonnollisuuteen liittyvät tekstit luonnollisesti puuttuivat. Niitä korvasivat kuvat, joiden tulkinta yksiselitteisesti on vaikeaa. Oleellista kuitenkin on se, että uskonnolliseksi luonnehdittavaa ajattelua esiintyi.
Pääpaino uskonnossa oli oikein tekemisellä, ei niinkään oikein uskomisella ja opinkappaleilla. Ytimessä oli ortopraksia ei ortodoksia.

Kreikassa kehittyi ensimmäisellä vuosituhannella eKr. vahva filosofinen traditio, joka pyrki rationaalisen ajattelun ja loogisen päättelyn avulla selittämään luontoa ja sen ilmiöitä. Kreikkalaiset nostivat järjen kaiken mittatikuksi ja vaativat väittelyissä osapuolia todistamaan kantansa analysoimalla väitteet joukoksi perusväittämiä ja niistä päättelysääntöjen avulla johdettaviksi lisäväitteiksi.

Myös kristinusko kohtasi kreikkalaisen filosofian, jossa tiedon ja totuuden kriteereiksi nousi kyky rationaalisesti todistaa väitteet oikeiksi tai vääriksi.
Syntyi teologia, oppi Jumalasta.

Rationaalinen todistaminen nousi välittömän kokemisen yläpuolelle.

Uskosta tuli uskonoppia, jossa uskontunnustuksen määrääväksi osaksi tuli uskon kohteen yksityiskohtainen ja analyyttinen määrittely. Maailman muihin uskontoihin verrattuna se ei ole mitenkään selviö. Ortodoksia on pikemminkin poikkeus, ortopraksia pääsääntö.
On syytä panna merkille, että uskon purkaminen joukoksi keskenään ristiriidattomia väitelauseita, johti mahdollisuuteen alistaa usko järjen alaisuuteen.


USKO JA KIELI

Uskonnollinen usko kohdistuu ensisijaisesti Jumalaan ja näkymättömään, hengelliseen maailmaan. Mutta onko Jumala määriteltävissä kielen kautta? Jumalaan liittyviä kielellisiä ongelmia on kahdenlaisia. Ensinnäkin Jumala on jo määritelmänomaisesti käsitteenä inhimillisen käsityskyvyn ylittävä. Siten Jumalasta puhuminen on vaikeaa tai mahdotonta kielellä, joka on meidän käsityskykymme ja rajallisuutemme mukaista. Jumala on rajoittamaton, kun taas kielen tehtävä on rajoittaa.
Esim. sana "Kissa" määrittelee tietyt yksilöt tiettyyn lajiin kuuluviksi ja samalla kiistää sen, että muut, ei-kissayksilöt kuuluisivat tähän luokkaan. Lisäksi sanan merkitys syntyy meidän havainnoistamme: sana "kissa" on tavallaan lyhennys, jolla viitataan kaikkiin näkemiimme tai kuvittelemiimme kissayksilöihin. Voisiko luonteeltaan rajoittava ja meidän kokemuspiiriimme sidottu kieli kuvata luonteeltaan rajoittamatonta Jumalaa, jonka olemus ylittää käsityskykymme?
Tämä klassinen teologinen ongelma voidaan ilmaista myös toisin. Jos Jumala on ääretön, mutta kaikki inhimillinen äärellistä, emme voi kuvitella, että ääretön mahtuisi äärelliseen. Koska kieli on inhimillisen kommunikaation väline, se ei kykene kattavasti kuvaamaan ääretöntä.
Sana "Jumala" ei tavoita Jumalan olemusta, tai vaikka sana tavoittaisikin merkityksen, meidän kykymme ymmärtää se olisi puutteellinen. Molemmissa tapauksissa lopputulos on sama: Me emme voi ymmärtää Jumalan olemusta kielen kautta. Uskon kieli on metaforista!

Meidän arkikielessämme on paljon metaforistisia ilmaisuja: "kultaseni", "kyyhkyläinen" tai vaikkapa "Teräsmies". Jos pyrimme tulkitsemaan näitäkin arkikielen ilmaisuja anlyyttisesti, ajaudumme 'hakoteille'. Jos luovumme tulkitsemasta metaforistisia lauseita eksakteina väitelauseina ja ymmärrämme niiden välittävän puhujan tunteellisen ilmauksen, huomaamme totuuden, joka niihin sisältyy.
Usko voidaan toki ymmärtää sitoutumisena väitelauseisiin. Tällainen käsitys uskosta on kuitenkin jäykkä ja aliarvio uskon todellisuutta. Dogmeihin sitoutuva käsitys uskosta on myös kaukana ihmisen arkielämästä: Uskonnosta ei etsitä TIETOA vaan ELÄMÄNOHJEITA, LOHTUA, SUUNTAA. Uskonkappaleita voisikin ehkä ajatella apuneuvoina uskolle: (ne kertovat, kuinka kymmenien aikaisempien sukupolvien teologiset ajattelijat ovat koettaneet pukea sanoiksi sitä, mitä ei sanoiksi voi pukea.)


USKO JA TIETO

Usko on usein joutunut ristiriitaan tiedon ja tieteen kanssa. Nykyisin esim. kreationistien kohdalla, jotka vastustavat evoluutio-oppia (teoriaa) ja äärimuodossaan pitäytyvät Raamatun luomiskertomukseen.Viime aikojen uskontokeskusteluissa on nostettu juuri tällainen uskonnollinen ajattelu olkiukoksi, joka on sitten puhallettu kumoon. Vastustajien mielestä koko uskonto on näin tullut osoitetuksi satuiluksi ja taikauskoksi. Näin varmasti käykin, jos luemme Raamattua kirjaimellisesti ja pidämme sen tekstiä joukkona väitelauseita.Jos uskonnon merkitys rakentuisi Raamatun sisältämään historialliseen tai luonnontieteelliseen tietoon, uskonto olisi tosiaan jo aikansa elänyt ilmiö, valmis siirrettäväksi historian arkistoihin.Uskonnolla on kuitenkin toisenlainen paljon elinvoimaisempi merkitys, joka on aina ollut uskonnon pääasia. Toisenlainen ymmärrys nousee juuri Raamatun käyttämän kielen ja sen kertomusten METAFORISUUDESTA.

Raamatun kertomusten merkitystä täytyykin etsiä jostakin aivan muualta kuin faktisesta historiasta tai kosmologiasta. Raamatun kirjoitusten keskeinen funktio on opettaa meitä tarinoita kertomalla elämään elämämme tavoin, joilla on merkitystä MEIDÄN elämässä tekemiemme valintojen kannalta.
Jos usko ei kohdistu eräiden väitelauseiden totuusarvoon vaan pyrkii niiden innoittamana ymmärtämään maailmaa ja ihmisen asemaa maailmassa, EI USKON JA TIEDON VÄLILLÄ OLE MITÄÄN JÄNNITETTÄ. Uskon ymmärtäminen näin purkaa jännitteitä uskonnon ja tieteen väliltä.

TIEDON OLEMUS

Tieto käsitetään useimmin analyyttiseksi tiedoksi. Tällainen analyyttinen tieto selittää ilmiöitä maailmassa ja auttaa meitä ennakoimaan tulevaa. Luonteenomaista sille on ilmiöiden purkaminen perusosasiinsa.
Sen rinnalla voidaan puhua myös toisenlaisesta tiedosta, intuitiivisesta ja synteettisestä tiedosta, joka perustuu välittömään kokonaisvaltaiseen varmuuteen ja oivallukseen asioitten tilasta - esim. omasta olemassaolostamme ja minuudestamme.
Analyyttisen ja intuitiivisen tiedon välinen tärkein ero löytyy, kun pohdimme niiden tuottaman tiedon todistettavuutta.

Oikeaksi todistaminen tapahtuu analyyttisen tiedon kautta. Onko olemassa intuitiivista tietoa, vastakohtana analyyttiselle tiedolle? Jos on, se pitäisi todistaa. Todistamisen pitää tapahtua analyyttisen tiedon kautta. Koska todistaminen ei onnistu näin, ei intuitiivista tietoa voi olla olemassa. Päätelmä (vain analyyttista tietoa on olemassa) on arvoton, koska se sisältyy lähtökohtaan (vain analyyttinen todistus kelpaa tiedon lähteeksi).
Olemme huomaamatta joutuneet kehäpäättelyyn.

SANATON USKO

Usko ei ole sanoihin puettavissa vaan sanatonta, kielen rajat ylittävää kokemista, oivaltamista, todellisuuden ymmärtämistä.
Usko ei ole ainoa sanaton, loogisen ajattelukyvyn ylittävä ilmiö. Sen lisäksi on muita sanattomia asioita, joita valtaosa ihmisistä pitää arvokkaina ja tärkeinä elämässään. Tällaisia ovat mm. kauneus ja rakkaus. Uskon tavoin kauneus todellista, vaikka todistamatonta. Vielä selvemmin sama näkyy rakkauden kohdalla. Jos kaksi ihmistä rakastaa eri rakastettuja, ei ole mielekästä ryhtyä kysymään, kumpi rakastaa "oikein" tai kumman rakkaus on todistettavasti "parempaa".

Se, että rakkautta, kauneuden kokemista tai uskoa ei voi sanallisesti määritellä, analysoida tai "oikeaksi" todistaa, ei tee näistä mitenkään loogista ajattelua alempiarvoisia ilmiöitä. Päinvastoin, logiikka ja analyyttinen tieto voivat erinomaisesti palvella ylempiä tarkoitusperiä, mutta rakkaus, kauneus ja usko ovat itsessään näitä ylevämpiä tarkoituksia.
Kyseessä on sama ero, joka vallitsee arvojen ja rationaalisen ajattelun välillä. Rationaalinen analyysi auttaa talouden suunnittelussa ja parhaassa tapauksessa hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. (Mutta yhtälailla voi käyttää älyään hyvinvointivaltion tuhoamiseen kvartaalitalouden eduksi.) Arvot ja muut analyyttisen ajattelun yläpuolella olevat ilmiöt ovat osa loogisen ajattelun yläpuolista säätelymekanismia.
Arvot säätelevät järjen käyttöä, ja sen mahdollisia käyttömuotoja. On vaikeaa ellei mahdotonta todistaa loogisesti, että yhteiskunnan tulisi pitää huolta heikoimmista jäsenistään. Todistamattomuus ei kuitenkaan tee arvoista turhia, päinvastoin.

Ihminen, joka ei koe uskovansa, voi todellisuudessa ajatella samoin kuin uskova. Hän vain ei pue ajatuksiaan samoiksi sanoiksi. Kynnyskysymys ei olekaan se, käyttääkö ihminen itse sanaa "usko", vaan se, miten hän mieltää todellisuuden. Uskon voi tunnistaa myös sellaisessa ajattelussa, joka ei pukeudu sen enempää kristilliseen kuin muuhunkaan uskonnolliseen kielenkäyttöön.

Ihmisen omaa uskonnollista - tai ateistista - näkemystä tulee kunnioittaa. Joku puhuu sielusta siinä missä toinen tajunnasta ja kolmas minuudesta, meidän kaikkien ilmaisumme ovat puutteellisia kuvia todellisuudesta. Silti me puhumme samasta ilmiöstä. Sanallistamisen prosessissa sanaton usko muuttaa muotoaan, jolloin myös usko rajautuu. Ihminen, joka haluaa rajata uskonnollisen tulkinnan pois ajattelustaan, tulee sulkeneeksi itseltään ovia. Näin tehdessään häneltä voi jäädä huomaamatta, että asiat, joista puhutaan uskonnollisella kielellä, ovat oikeastaan samoja, joita hän itse ajattelee toisenlaisessa kielellisessä asussa.


Ps. ** Todistaminen on prosessi, jossa osoitamme analyyttisesti, että jokin väite pitää paikkansa lähtemällä liikkeelle aksioomista eli perusväitteistä ja etenemällä oikeina pidettyjen päättelysääntöjen avulla johtopäätöksiin.
Näin tapahtuu matematiikassa ja myös logiikassa. Perusaksioomista johdetaan päättelysääntöjen avulla uusia väittämiä, jotka ovat tosia ja systeemin sisällä todistettavia!
(Kuuluisa matemaatikko Kurt Gödel osoitti kuitenkin, että koko systeemin todistaminen oikeaksi systeemin sisältä lähtien on mahdotonta. Aukoton todistelu voidaan rakentaa vain aksioomien varaan, väitelauseitten, joita ei itsessään enää voi todistaa oikeiksi. Ne on ensin hyväksyttävä tosiksi, jotta niiden päälle voidaan rakentaa järjestelmä, joka on siis tosi, jos ja vain jos oletamme aksioomat tosiksi. Gödelin mukaan aksiomaattista järjestelmää ei voida todistaa ristiriidattomaksi sen omien aksioomien avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että matematiikkaa ei voida osoittaa ristiriidattomaksi matematiikan keinojen avulla.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että järjestelmää ei voida osoittaa ristiriidattomaksi. Osoittaminen onnistuu, mutta sitä ei voida tehdä omista aksioomista lähtien.
Näin analyyttisenkin tiedon osoittaminen sitovasti todeksi osoittautuu yllättävän monimutkaiseksi! Todeksi tiedetty ei ole aina todistettavissa. Vaikka meillä on intuitiivinen tieto olemassaolostamme, on mahdotonta todistaa sitä aukottomasti!

Ps.2 (Hämeen-Anttilan näkemys tuntuu olevan paljolti sukua Baruch Spinozan filosofialle. Spinoza on esittänyt, että Jumala oli luonnon ja maailmankaikkeuden mekanismi, jolla ei ollut persoonallisuutta, ja että Raamattu oli metaforinen ja allegorinen teos, jota käytettiin Jumalan luonteen opettamiseen.)

17.3.2008

Sarasvatin HiekkaaLuin hitaana hämäläisenä vasta viime viikolla Risto Isomäen "Sarasvatin Hiekkaa". Näyttää olevan Tampereella lainassa jatkuvasti, ehdin kuitenkin lähikirjastoon katsottuani netistä kirjan löytyvän hyllystä.

Minusta kirja oli hyvä, erittäin hyvä! Se oliko teos kaunokirjallisesti sujuvinta mahdollista kieltä, tai oliko
tekstissä jotain asiavirheitä, ei ollut minusta kiinnostavaa. Uskon pääpointin olleen kuitenkin ilmaston muutoksen seurausten kuvailussa, ihmisen elintavan tuottamassa katastrofissa - tämä oli asia, joka minua vakavasti puhutteli.

Ruukinmatruuna toteaa, että Isomäen kirja on niin täynnä asiavirheitä, että se menee kyllä Tolkienin kanssa samaan luokkaan! Rautarouvaa tuntuu kiinnostavan enemmän
Sun Tzun kiinalaiset sotataidot kuin mikään muu.
(Kerro, mitä luet, kerron millainen olet - amis!)

Olen lukenut muitakin - pikemminkin joitakin oikeita arvioitakin - ko. kirjasta. Liki kaikissa - tai yllättävän monessa - arvioinnin painopiste on teoksen kieliasussa, ei sen sanomassa. Nämä kaunokirjalliset painotukset ovat kuitenkin mielestäni kovin marginaalissa kirjan painopisteen osalta, joka on hyvin yleissivistävää ja tiedollisesti pelottavankin kiinnostavaa luettavaa, ja pysäyttää pohtimaan 'show must go on'- elämäntapaamme.

En lähde analysoimaan kirjan sisältöä - sitä on tehty riittävästi - totean vaan, että toivon matruunan olevan oikeassa, mutta pelkään rouvan jälleen vain innostuneen omasta äänestään - syvällä valimon kuumuudessa - laadusta piittaamatta; käsiala 9,5.

16.3.2008

Pulkkinen


Jos on Rauno Räsänen löytänyt huumoria sivuilleen, niin kyllä kilpailussa play-off - tasolle yltää tämäkin

Paha ei ole tämäkään, vaikka paha onkin;)

6.3.2008

Ghosts of Abu GhraibKannattais kaikenmaailman soturien & soturitätien kattoo tää filmi, ja lopettaa uhoominen harhan oivaltamisesta ja uhkakuvien propagoimisesta. Sota kun ei oo mitään Tatamileikkiä, jonka jälkeen mennään suihkuun ja vedetään naamaan hiilaritietoista sapuskaa Stokan herkkuosastolta.

Joillain Matruunoilla tuntuu leikki jääneen kakaroitten tasolle ja sitten, kun on viä luettu oikeen ulkomaankielistä sapelitanssifilosofiaa, niin tosissaan ollaan sitten sitä mieltä, että
jos mua tullaan kiusaan, niin 'peltitäti' ottaa miekan ja sivaltaa!

Sanonpa vaan, että voihan V!ttu! ...että tommoset amikset saa yleensä täällä posottaa sairaita uhkakuviaan - hoidossa niitten pitäs olla.

5.3.2008

Päivän KoanTARVITAAN JOHN RAMBO
ARIZONASTA
JA
GÖSTA ÅGREN
POHJANMAALTA
NIIN
NÖYRÄ TUNTEE TAAS
NIMENSÄ.

3.3.2008

Valkoinen planeetta - La Planète Blanche (2006)

Tulipa katsottua canalilta mahtava luontodokumentti. Suosittelen.Ranskalais-kanadalainen dokumenttielokuva Valkoinen planeetta (La Planète Blanche, 2006 Ranska, Kanada) ei ole aiheeltaan juurikaan kantaaottavaa, gonzojournalismilla väritettyä tai ylipäätänsä mikään henkilökuvaus, silti se on monelle se tutuin dokumentin alalaji. Valkoinen planeetta on luontodokumentti, joka seuraa arktisen luonnon kiertokulkua vuoden mittaan. Kamera esittelee jääkarhujen, hylkeiden, napaketun kuin karibujen selviytymistä ja jatkuvaa taistelua elämästä. Jääkarhu pesueen ensiaskeleet jääkentällä kuin kymmentuhatpäisen karibulauman koskien ylitys ovat hetkiä, jotka sykähdyttävät ja paljastavat uusia asioita karun napaseudun näennäisestä elottomuudesta.

Kerronta on etäisen havainnoivaa eikä sen pääosaan ole haluttu tiettyä karhunpentua inhimilliseksi otukseksi. Pääosassa on pohjoinen, talvisin valkoinen ja lyhyenä kesänä elämää pursuava luonto sen eri asukkeineen.

Filmin loppumetreillä viitataan ilmastonmuutokseen ja sen seurauksiin. Tätä ei propagoida filmin edetessä. Jää katsojan ymmärrettäksi - mitä menetämme, kun muutos vyöryy päälle.

Suomella menee hyvin!

Pitäisi kaikenmaailman mielenosoittajien olla pikemmin tyytyväisiä, kun isänmaa voi hyvin - vaikkei nyt töitä olisikaan.STT uutisoi tänään:

Suomi nousi Euroopan kilpailukykyisimmäksi maaksi
3.3.2008 1:58 (Päivitetty 3.3.2008 7:44)
Suomi on noussut Euroopan kilpailukykyisimmäksi maaksi, kertoo saksalainen finanssikonserni Allianz.

Suomi on ykkössijalla talouskasvua ja työllisyyttä tutkivassa selvityksessä. Suomen jälkeen seuraaviksi sijoittuvat Irlanti, Tanska ja Ruotsi. Mukana on mukana Euroopan unionin 14 suurinta taloutta.

Euroalueen talous on tällä hetkellä vahva. Tutkituista maista yhdessätoista tuottavuus kasvaa nopeammin kuin Yhdysvalloissa.

Suomi täyttää helposti myös niin sanotun Lissabonin strategian vaatimukset, joiden mukaan unioni on tarkoitus nostaa maailman kilpailukykyisimmäksi talousalueeksi vuoteen 2010 mennessä. Neljästätoista maasta ainoastaan Itävalta, Ranska ja Italia eivät etene Lissabonin strategian mukaisesti.

Selvityksen tekemiseen osallistui Allianzin lisäksi Lisbon Council -tutkimuskeskus.

1.3.2008

Kevät tulollaan


Tää päätti päivittää lokinsa nyt, kun kevät pukkaa päälle niinkuin politiikan jatkeena käytettävä sotakoneisto.

Tää ihmettelee semmosta logiikkaa, joka kehtaa julistaa, että "Aikuisen ihmisen pitäisi olettaa ymmärtävän, että jos sohii ampiaispesää, ampiaiset todennäköisesti pistävät takaisin." Ja kuitenkin heittää koanejaan Islamin suuntaan.

Tää on sitä mieltä, että Mannerheim on vaarattomampi homona -fiktioituna/faktisena - kuin muslimit - etenkin äärisellaiset - ärsytettyinä. Siinä ei Patruunan eikä Matruunan kapelin kalistelu paljon auta, jos alkaa nurkissa paukkuun! Sopis olla pikkusen varovaisempi - johdonmukaisuudesta puhumattakaan.

Jos Manöhaimista puhutaan seksuaalisesti 'toisin orientoituneena', ja sitten vielä itketään, että nyt on ylitetty sopivaisuuden kynnys, herää kysymys siitä, onko Matruunan mielestä homoseksuaalisuus sukupuolisena 'valintana' yleensäkin jotenkin hävettävää.

Kannattaa 'amiksen' ehkä pikkusen vielä laajentaa datapohjaansa.