31.1.2010

Sosiaalista mediaa parhaimmillaan - kaikki ei oo kieli-ihmisiäOhjeet suomeksi!

Talvista ihmemaata

Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille

8) Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi.
9) Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista,
10) mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa.

23.1.2010

HAARP!!!

MIETINTÖ  (EU:n Koko mietintö) Haiti, HAARP, Lappi, Linkki Saksalaisiin lähteisiin (katso!)

14. tammikuuta 1999 PE 227.710/lop. A4-0005/99
PDF      

Ympäristö, turvallisuus ja ulkopolitiikka


Lausunnon valmistelija: OlssonYmpäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
(Hughes-menettely)


Ulko- ja turvallisuusasiain sekä puolustuspolitiikan valiokunta
Esittelijä: Maj Britt Theorin


Tainnuttavat aseet

Näiden erilaisten asetyyppien kutsuminen yhteisellä nimityksellä "tainnuttavat" on erittäin harhaanjohtavaa. Nimityksellä "tainnuttava" on tarkoitus saada nämä aseet näyttämään inhimillisemmiltä kuin tavanomaiset aseet - mutta inhimillisiä aseita ei ole olemassakaan. Kaikenlaisten aseiden käyttöön liittyy vammautumisen tai hengen menettämisen vaara, mikä aseiden tarkoitus oikeastaan onkin. Tainnuttavia aseita käytetään yleensä konfliktin alkuvaiheessa ja ne voivat itse asiassa laukaista konfliktin. Sotilaat ja poliisit voivat turvautua väkivaltaan yhä laajemmin määrin siitä syystä, että aseet näyttävät vähemmän vaarallisilta. On varsin mahdollista, että nämä aseet madaltavat kynnystä turvautua väkivaltaan konfliktien ratkaisemiseksi.Kehitetyt teknologiat vahingoittavat sekä aineellista omaisuutta että ihmisiä. Yksi esimerkki ovat akustiset aseet, jotka saavat aikaan matalan äänitason, nk. infraäänen. Sen avulla ne voivat hämäännyttää vihollisen ja tehdä hänet vaarattomaksi. Muita esimerkkejä ovat kiinni liimaantuva vaahto ja sokeuttava laser. Veden värjäävät kemikaalit voivat vaikuttaa sekä maatalouteen että väestöön.

Elektromagneettisten säteiden avulla voidaan estää vihollisen tietoliikenne-, navigaatioja viestintäjärjestelmien toiminta. Tainnuttavia aseita voidaan käyttää myös valtion infrastruktuurin ja viranomaisten toiminnan estämiseen, niillä voidaan keskeyttää rautatiejärjestelmän toiminta tai aiheuttaa sekasortoa maan talouselämään. Yhteistä näille aseille on se, että niiden tehtävänä on viivyttää ja estää potentiaalisen vihollisen toimintaa ja voittaa tämä "strategisella tasolla".Tainnuttavia aseita käytetään tehokkaana apuvälineenä modernissa sodankäynnissä, joko yksinään tai yhdessä tavanomaisten aseiden kanssa. Esimerkiksi USA käytti radiotaajuusaseita Persianlahden sodassa estääkseen Irakin energiajärjestelmän toiminnan,(13) siitä huolimatta, että ei tiedetty, millaisia vaikutuksia radiotaajuusaseilla on ihmisiin. Tainnuttavia aseita ei näin ollen tule pitää tappavasta järjestelmästä erillisenä ryhmänä, vaan sen osana. Tainnuttavien aseiden kehittäminen tuo sodankäyntiin lisää mahdollisuuksia. Tuloksena on siten pikemminkin voimankäytön lisääntyminen kuin sen väheneminen. Tainnuttavat aseet eivät johda sellaisiin konflikteihin, joissa kukaan ei menetä henkeään.

HAARP - ilmastoa pilaava asejärjestelmä


Euroopan parlamentin turvallisuusasiain ja aseidenriisunnan alivaliokunta piti 5. helmikuuta 1998 kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin mm. HAARPia. NATOn ja USA:n edustajia oli kutsuttu paikalle, mutta he päättivät olla osallistumatta tilaisuuteen. Valiokunta pahoittelee sitä, että USA ei lähettänyt tilaisuuteen ketään eikä käyttänyt tilaisuutta kommentoida esitettyä materiaalia.


HAARPia, suurtaajuisen säteilyn tutkimukseen liittyvää tutkimusohjelmaa (High Frequency Active Auroral Research Project) johtavat Yhdysvaltain ilmavoimat ja laivasto yhdessä Fairbanksissa sijaitsevan Alaskan yliopiston geofysikaalisen laitoksen kanssa. Vastaavanlaisia kokeiluja on käynnissä myös Norjassa, todennäköisesti Etelämantereella, mutta myös entisessä Neuvostoliitossa.


HAARP on tutkimushanke, jossa ionosfääriä lämmitetään voimakkaiden radioaaltojen avulla käyttäen apuna maanpäällistä lähetinverkkoa. Näin synnytetty energia lämmittää tiettyjä ionosfäärin osia. Tämä synnyttää ionosfääriin aukkoja, minkä jälkeen lämmitetty alue käyttäytyy keinotekoisen linssin tavoin.


HAARPia voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Ilmakehän sähköisiä ominaisuuksia manipuloimalla voidaan hallita valtavia voimia. Jos järjestelmää hyödynnetään sotilaskäyttöön tarkoitettuna aseena, seuraukset voivat olla tuhoisia viholliselle. HAARPin avulla voidaan välittää miljoonia kertoja enemmän energiaa tietylle alueelle kuin millään muulla perinteisellä keinolla. Energia voidaan lisäksi suunnata liikkuvaan kohteeseen, mitä voitaisiin käyttää hyväksi vihollisen rakettien tuhoamisessa.


Hankkeen johdosta on myös mahdollista olla entistä paremmin yhteydessä sukellusveneisiin ja manipuloida maailmanlaajuisia sääolosuhteita. On toki mahdollista toimia myös päinvastaisesti eli aiheuttaa viestintään häiriöitä. Ionosfääriä manipuloimalla voidaan estää maailmanlaajuinen viestintä samalla kun käyttäjän oma viesti menee perille. Järjestelmän toinen mahdollinen sovellutus on maapallon röntgenkuvaus useiden kilometrien syvyydessä (maan läpi tunkeutuvan tomografian avulla) öljy- ja kaasukenttien, mutta myös maanalaisten sotilaallisten varusteiden löytämiseksi. Tutka, jolla voidaan katsoa horisontin yli ja määritellä esineitä suureltakin etäisyydeltä, on vielä yksi HAARP-järjestelmän sovellus. Sillä voidaan etsiä tulossa olevia kohteita topografisten esteiden takaa.


USA on suorittanut 50-luvulta lähtien ydinräjäytyksiä Van Allen -vyöhykkeillä tutkiakseen, millainen vaikutus tässä korkeudessa tehtävillä ydinräjäytyksillä on radioviestintään ja tutkan toimintaan räjähdyksessä syntyvän sähkömagneettisen sykäyksen johdosta. Tuloksena syntyi uusia magneettisia säteilyvyöhykkeitä, jotka kattoivat lähes koko maapallon. Elektronit liikkuivat magneettisia kenttiä pitkin ja loivat keinotekoisia revontulia Pohjoisnavan yläpuolelle. Näiden sotilaallisten kokeiden tekemiseen liittyy se riski, että Van Allen -vyöhykkeen tasapainoa järkytetään vakavasti pitkäksi aikaa eteenpäin. Maapallon magneettikenttä voi tuhoutua laajoilta alueilta ja se voi estää radioviestinnän. Amerikkalaisten tiedemiesten mukaan Van Allen -vyöhykkeen palautumiseen normaalitilaansa voi kulua monta sataa vuotta. HAARP voi aiheuttaa muutoksia myös säämalleihin. Se voi vaikuttaa myös koko ekosysteemiin, etenkin herkällä Etelämantereen alueella.


HAARPin vakavista seurauksista on mainittava vielä ionosfääriin syntyvät aukot, jotka aiheutuvat sinne lähetettävistä voimakkaista radioaalloista. Ionosfääri suojelee meitä kosmiselta säteilyltä. Yleisesti toivotaan, että aukot sulkeutuvat jälleen, mutta otsonikerroksen aukoista saadut kokemukset antavat aihetta uskoa päinvastaista. Tämä tarkoittaa sitä, että suojaavassa ionosfäärissä on suuria aukkoja.


Koska HAARPilla on ympäristöön laaja-alaisia vaikutuksia, se on maailmanlaajuisesti tärkeä asia, ja on syytä epäillä, että näihin järjestelmiin todellakin sisältyy enemmän riskejä kuin etuja. Ekologiset ja eettiset vaikutukset on tutkittava perinpohjaisesti, ennen ryhtymistä jatkotutkimuksiin ja - testaukseen. HAARP on yleisölle miltei täysin tuntematon hanke.


HAARP on yhteydessä 50 vuotta käynnissä olleeseen intensiiviseen ja selkeästi sotilaalliseen avaruustutkimukseen, jota on tehty mm. osana "tähtien sotaa" ja jolla pyritään valvomaan ilmakehän yläosaa ja viestintäyhteyksiä. Tällaista tutkimusta on pidettävä ympäristöä vakavasti vahingoittavana, ja sillä voi olla arvaamattomat vaikutukset ihmisten elämään. Kukaan ei tiedä varmasti vielä tässä vaiheessa, millaisia vaikutuksia HAARPilla voi olla. Sotilaalliseen tutkimukseen liittyvää salassapitokulttuuria on vastustettava.


HAARP on kansainvälisen oikeuden vastainen. Uusien asejärjestelmien kaikki vaikutukset on annettava riippumattomien kansainvälisten elinten tutkittaviksi. On laadittava uusia kansainvälisiä sopimuksia ympäristön suojelemiseksi sodassa tarpeettomalta tuhoutumiselta.


11. Pitää Alaskassa toimivaa, ionosfääriä manipuloivaa amerikkalaista HAARP-järjestelmää, joka on vain osa elektromagneettisen aseistuksen kehittämistä ja käyttöä sekä sisäisessä että ulkoisessa turvallisuuskäytössä, esimerkkinä kaikkein vakavimmasta nousevasta sotilaallisesta uhasta, joka kohdistuu maailman ympäristöön ja ihmisten terveyteen, koska sillä pyritään sotilaallisessa tarkoituksessa puuttumaan erittäin herkän ja tärkeän biosfäärin kerroksen toimintaan, vaikka kaikki sen seuraukset eivät ole selvillä, ja kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita painostamaan Yhdysvaltojen hallitusta, Venäjää ja kaikkia muita edellä mainittuun toimintaan osallistuvia valtioita lopettamaan hankkeensa ja laatimaan kansainvälisen sopimuksen, jolla tällaisten aseiden käyttö kielletään;
12. Vaatii erityisesti kansainvälistä sopimusta, jolla kielletään kaikki tutkimus ja kehittäminen niin siviili- kuin sotilaallisiin tarkoituksiin, joilla pyritään soveltamaan tietoa kemiallisten, elektronisten, äänen väreilyn tai muiden keinojen vaikutuksesta ihmisen aivoihin sellaisten aseiden kehittämisessä, joiden avulla voidaan jotenkin vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn, mukaan lukien edellä mainittujen järjestelmien kaiken todellisen tai mahdollisen käytön kieltäminen;


27. Katsoo, että HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) on maailmanlaajuisesti tärkeä hanke, koska sillä on laajamittaiset vaikutukset ympäristöön, ja vaatii, että riippumaton kansainvälinen elin tutkii oikeudelliset, ekologiset ja eettiset vaikutukset ennen lisätutkimusten ja -testausten aloittamista; pitää valitettavana, että Yhdysvaltojen hallinto on toistuvasti kieltäytynyt lähettämästä edustajaansa kuultavaksi julkiseen kuulemistilaisuuteen ja sen jälkeen pidettyihin asiasta vastaavan valiokunnan kokouksiin, joissa on käsitelty Alaskassa toimivan High Frequency Active Auroral Research Project (HAARP) -hankkeeseen liittyviä ympäristö- ja terveysriskejä;
28. Pyytää, että STOAn (tieteellisten ja teknologisten vaihtoehtojen arvioinnin) paneeli tutkii kaiken olemassaolevan HAARPia koskevan tieteellisen ja teknisen tutkimusaineiston arvioidakseen hankkeen todellista luonnetta ja sitä, miten suuren riskin HAARP muodostaa sekä paikalliselle että globaalille ympäristölle ja kansanterveydelle yleensä;


29. Kehottaa komissiota yhteistyössä Ruotsin, Suomen, Norjan ja Venäjän federaation hallitusten kanssa tutkimaan, miten HAARP-ohjelma vaikuttaa Euroopan arktisten alueiden ympäristöön ja kansanterveyteen, ja kertomaan(!!!) tuloksista parlamentille;


30. Vaatii erityisesti kansainvälistä sopimusta, jolla kielletään kaikki tutkimus ja kehittäminen niin siviili- kuin sotilaallisiin tarkoituksiin, joilla pyritään soveltamaan tietoa kemiallisten, elektronisten, äänen väreilyn tai muiden keinojen vaikutuksesta ihmisen aivoihin sellaisten aseiden kehittämisessä, joiden avulla voidaan jotenkin vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn, mukaan lukien edellä mainittujen järjestelmien kaiken todellisen tai mahdollisen käytön kieltäminen;


31. Kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita edistämään kansainvälisiä sopimuksia, joiden avulla sodan syttyessä ympäristöä voitaisiin suojella tarpeettomalta tuhoutumiselta;


37. Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin jäsenvaltioille ja Yhdistyneille kansakunnille.

5.1.2010

TERVEYTTÄ KALAÖLJYKAPSELEISTA E-EPA


Sain vinkin, että muovimukiin (kertakäyttöiseen) valutettu kalaöljy kapseli (omega 3) sulattaa mukin pohjan. Toki päätin kokeilla, ja katso, vajaan tunnin odottelun jälkeen pohja suli kuvan osoittamalla tavalla. Vanhan ajan kalanmaksaöljy houkuttelee kovasti. Jos E-EPA sulattaa muovimukin, mitä se tekee ihmisen elimistössä?

Ps. Kupin pohja siirretty lautasen oikeaan reunaan.

3.1.2010

Onko meillä oikeasti jotain sanottavaa?

Aamulehti 3.1.2010
------------------------------------
Äänessä
Haluan sen shown
Anne Välinoro


Ole kaikkialla, kaikkien kanssa ja kaiken aikaa. Myyntilauseelle rajattomasta tavoitettavuudesta naureskeltiin vielä pari vuotta sitten täydellisenä yksityisyyden mitätöintinä, mutta hymyt ovat hyytyneet.

Kolmekymppisille ja sitä nuoremmille sukupolville jatkuva chattailu, mesetys, Facebook-päivittely ja ties mikä twitter-lirauttelu on muuttunut hengittämistä ja ulostamista vastaavaksi välttämättömyydeksi.

Samalla kolmekymppisten loppuunpalaminen hämmentää sosiologian päivystäviä dosentteja, nuorten masennus- ja teinien itsemurhaluvut kummastuttavat.

Kun on aikaa, on aikaa käyttää sitä myös väärin.

Tässä puhuu tietysti katkera koneinvalidi, jonka kyvyttömyys monimediallisiin liikkeisiin on rajoittunut ja perhekin vaivaa.

Koska käytän tietokonetta ja päätettä kahdeksan tuntia päivässä työhön, pitäisikö minun kytkeä itseni vielä virtuaalisiin kahleisiin lopuksi valveillaoloajaksi?

Jättäisinkö menemästä pulkkamäkeen, leipomasta, laittamasta ruokaa, lukemasta tavallista selällään olon mahdollistavaa kirjaa, piirtelemättä, höpöttämättä kasvokkain lasteni kanssa, olemasta toisin sanoen ihminen sosiaalisissa tilanteissa?

Väittäkää vain, että naamakirja on sosiaalinen media. Oikeasti fyysisesti liikuntarajoitteisille se varmasti on sitä, muuten en käsitä, miksi pitäisi palata kansakouluaikoihin, jolloin Ystäväni-kirjaa kiikutettiin kaverilta ja lemmikiltä toiselle.

Nykyään, jotakuinkin aikuisena ihmisenä lässytys ja fiilistely koneen välityksellä tuntuu ihan kahjolta.

Haluan puhua, havaita, nähdä ilmeet ja äänensävyt, erottaa ärtymyksen ja ihastuksen muutenkin kuin hymiöinä, haluan kunnon elävän shown, jonka vain ihmisen tapaaminen kasvokkain voi tarjota.

Tiedän jääväni vähemmistöön, joka vaietaan unohduksiin. Hiljaisuus, nimettömyys ja muuttumattomuus ovat tämän ajan kirosanoja.

Mutta olemmeko pystyneet vähentämään katastrofeja, muuttamaan kehityksen suuntaa, rakastamaan pyyteettömämmin jatkuvan läsnäolon illuusiolla?

Virtuaalinen hölinätalous on jatkuvan monologin taloutta, jossa itseilmaisu on verrattavissa ilmavaivojen päästelyyn.


Parempi on istua
rahilla naapurin
eteisessä ja vaieta
tyylikkäästi.


----------------------------------------------
Mää en ainakaan ala enää mitään!

2.1.2010

Marlboromiehen sivusto

Nyt on semmonen tunne, että pitää mainostaa. Mainostan Lapinmiehen novellia, joka löytyy täältä. Lumottu maa löytyy lapinmiehen sivupaneelista, mutta jäi useasti lukematta, kun ovat mielestäni niin kiiltokuvanomaisia ne sivulinkit. Lumottu maa on kertomus, jota suosittelen, koska se on koskettava, kaunis ja liki tosi. Jäi oikein kade, kun näinkin voi tapahtua. Terveisiä vaan "Marlboromiehelle ilman tupakkaa".

Ps. Reeska=Inarinsiika


1.1.2010

Tätä vuotta teillekin


Pidin pikku paussia ennen vuoden vaihdetta. Antaa vähän syvyyttä tähän kirjoitteluun, kun ei alinomaa hosu. Olen näitä vapaita viettänyt vapaa-ajan asunnolla luonnon helmassa. Järvi on jo hyvinkin jäätynyt. Tein semmosen kolmen kilometrin luistelubaanan, kun on tullut ostetuksi mönkijä, johon oli helppo liittää lumikola, vai miksi sitä sanoisi. Nyt voi maalaisetkin kiertää meidän lenkkiä luistimillaan, jos on, ja jos joku sattuis osaamaan luistella. Enempi harvempi, arvelen. Ei ole minun asiani.

Aamulla tuli tempaistua retkiluistimilla semmonen kymmenen kierrosta lämpimiksi ennen avantouintia. On semmonen viiden metrin pituinen uimapaikka saunarannassa. Pari meriä leveyttä. Tekee mukavaa ottaa pienet piristeet lenkin päälle ja sitten saunoo kunnolla. Ostin naapurilta kesällä kuution vihtoja, joilla saa kesäisen tuntuman saunaan. Parisataa maksoin, mutta on ne hintansa väärtejä. Pitää mies avantoa sovitusta hinnasta auki läpi talven, ettei tarvitse itse hosua. Sovittiin, että luistinratakin on käytössä aina, jos satun satunnaisesti piipahtaan korvessa. Nyt ollaan viikon verran ainakin. Odotellaan alennusmyyntien loppumista. Kuka siinä myllöksessä viitsii homeltaa, jos on rahaa ostaa normaalihinnalla. Korpeen ei kunnon tietä ole ollutkaan, niin ostin semmosen nelivetosen maasturin, Mersun, jossa on maavaraa riittävästi. Hyvin kulki syvemmässäkin lumessa pihaan asti. Nyt sovittiin naapurin kanssa, että katsoo piha-alueen lumettomaksi aivan varmuudeksi. Aina ei viitsi soitella. No sauna kyllä lämpiää kännykällä kotoa lähtiessä. Hirsitalossa pidetään 20 asteen peruslämpöä. On mukavampi tulla, eikä ole ainakaan putkien jäätymisvaaraa.

Eilen järjestin kyläläisille pienet uuden vuoden vastaanottajaiset. Oli kertynyt vähän väkeviä reissuilta ja aattelin, että juokoot pois, jos maittaa, ja näky maittavan. Huvittavaa katsella, kun rahvas kittaa ilmaista viinaa ja mukeltaa hangessa. Toki siinä ohessa tarjosin hiukopalaakin. Oli hirveä ja kalaa, niin suola kuin loimutettua. Pihapiiri oli mukavasti valaistu, ettei pimeys sekoittanu tanssiaskeleita. Maalaiset on muuten kovia tanssimaan. Myöhemmällä sitten vuodentaitteessa katottiin miten 1500€ valaisi taivasta. Olin ajatellut, että on se niitten räkänokillekin mukavaa nähdä kunnon ilotulitus. Eihän sielä korvessa juuri muita valoja ole kuin revontulet, kun ovat näkyäkseen. Naapurin mies hoiti ulkohommat kuten oli sovittu. Vei siitä sitten syömättä jääneitä kotiinsa. On yleensä päästy sopimaan tyydyttävästi nuo palvelut, viisi tonnia vuodessa tuntuu kelpaavan, kun muijansa siivoushommista nostaa kolmetuhatta. Kolme räkänokkaa niille on siunaantunut ja pitihin niillekin jouluna vähän kaupungintuliaisia tuoda. Naapuruus-suhde on mielestäni onnistunut. Tuomani sukset näkyvät olevan nytkin ahkerassa käytössä. Maalaisethan pikemminkin hiihtävät kuin luistelevat. Ja mikä minä olen heidän kulttuuriperintöään muuttamaan.

Taidamme näin lounaan jälkeen ottaa pienet tirsat, ja kuka sen tietää, mitä kaikkea vällyt tuovat mieleen. (nooh...)

(Jatkoa)
Panin koristeeksi Flickristä tempaamani tulitekuvan, kun en viittinyt itse ottaa, samanlaista se tuntuu olevan meillä ja muualla. Oon tässä katsellut HD-kuvaa Wienistä (näyttää olevan Rolexin tuotantoa, tuttu merkki) kun on tullut ostetuksi 50-tuumanen, semmonen ohut, ja näkyvyys on kunnossa ympäri maailman, noi 678 kanavaa riittää monenlaiseen. Pienet tirsat tuli otetuksi, eikä siinä mitään koitusta jaksanut.
Ehdin varmaan vielä ennen pimeän tuloa pienen kelkka-ajelun. Käyn katsoon, onko eläimet olleet hämillään öisestä räiskeestä. Naapuri on kyllä siistinyt paikat, vähän tuoksahti keskioluelle aamuhämärässä, mutta työnsä teki. Eikä se minulle sen enempää kuulukaan, ottaa jos ottaa. Pääasia, että työnsä tekee.
Hyvää vuotta vaan kaikille, vaan ihmettelen, että miten se susimies pohjosessa pärjää siä teltassaan.